HIŠNI RED   (Hišni red v .pdf)

  1. OBMOČJE ŠOLE

Na podlagi 31. člena Zakona o osnovni šoli, (U.L. RS, št. 70/2005, 60/2006 in 102/07) Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer s podružnicama Cven in Cvetko Golar sprejema dopolnjen hišni red, ki prične veljati 1. 9. 2012.

 

 

OBMOČJE matične šole v Ljutomeru obsega šolsko zgradbo in športno dvorano, šolsko dvorišče in parkirne površine, zunanje športno igrišče, šolski vrt, zelenico in stopnišče do Vrazove ulice.

 

OBMOČJE podružnice Cven z vrtcem Cven obsega zgradbo šole in vrtca s telovadnico, zunanje otroško igrišče, zunanje športne površine in zelenice ter šolski vrt.

 

OBMOČJE podružnice Cvetka Golarja v Ljutomeru obsega zgradbo v Golarjevi ulici in zemljišče ob zgradbi, zunanje igrišče in športno igrišče Gimnazije F. Miklošiča, ki ga občasno uporabljamo za športno vzgojo.

 

2. POSLOVALNI ČAS: POUK IN DRUGE DEJAVNOSTI PO
6.00 – 15.40 izvajanje vzgojno izobraž. programa PROGRAMU:
6.00 – 15.45 podružnica Cven, 6.00 – 7.30 jutranje varstvo
5.30 – 15.30 vrtec Cven 7.30

–14.35

pouk (dop/dod pouk, druge
6.30 – 15.30 podružnica Cvetko Golar oblike dela, interesne dejavnosti)
15.00 – 20.00, ob sobotah 8.00 – 13.00 (e-šola) 11.05 – 15.40 podaljšano bivanje
7.00 – 14.00 šolska knjižnica 11.05 – 15.30 podružnica Cvetko Golar
9.30 – 11.45 šolska knjižnica POŠ Cven: petek
12.00 – 14.00 šolska knjižnica POŠ C. Golar: petek ODMORI:
po vsaki šolski uri  5-minutni odmor
URADNE URE: ODMOR ZA MALICO IN REKREACIJO:
6.30 – 14.30 tajništvo 9.05 – 9.30 in 12.45 – 13.00
7.00 – 14.00 ravnateljica ODMOR ZA KOSILO:
6.30 – 13.30 pomočnica ravnateljice 12.45 – 13.00
8.00 – 13.00 šolska svetovalna služba 12.00 – 12.20 POŠ Cven
13.35 – 13.55 POŠ C. Golar

 

 

  1. UPORABA PROSTORA

 

3.1     NADZOR IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

 

Na celotnem območju šole in vrtca je prepovedano kajenje, uporaba alkohola ter drugih nedovoljenih drog za vse uporabnike in obiskovalce.

 

Učenci prihajajo v šolo deset minut pred pričetkom pouka oz. druge organizirane dejavnosti. Garderobo in obutev otroci in učenci shranjujejo v garderobah, za čistočo in urejenost le-te skrbijo sami.

 

V šolski zgradbi učenci nosijo šolske copate, v športni dvorani oz. telovadnicah pa ustrezno športno obutev, ki jo uporabljajo samo za notranje površine.

 

Takoj po pouku učenci zapustijo šolo ali počakajo v varstvu do organiziranega šolskega prevoza. Šolska malica in kosila: učenci 1. do 6. razreda malicajo v učilnicah (matična šola in POŠ Cven), ostali učenci pa v šolski jedilnici po razporedu.

 

 

 

 

 

Pouk mora potekati mirno pod vodstvom učiteljev v učilnicah, kot to določa urnik. Med šolskimi urami učenci praviloma in brez dovoljenja učitelja ne odhajajo iz učilnic.

 

V času 5-minutnih odmorov ni dovoljeno zapuščati šolske stavbe. V 25-minutnem odmoru učenci lahko zapustijo šolsko stavbo in se zadržujejo na zavarovanem delu dvorišča, vendar se prej preobujejo.

 

Nadzor zagotavljamo z dežurstvom učiteljev v času pred poukom in v odmorih. Nadzor nad vhodi v šolsko zgradbo izvaja hišnik.

 

V oddelkih nadzor izvajajo dežurni učenci in učitelji. V času malice je z učenci učitelj razrednik.

 

V šolo učenci ne smejo prinašati vrednih predmetov, mobilnih telefonov, MP3 in drugih glasbenih predvajalnikov. Za varno shranjevanje osebnih predmetov poskrbijo učenci in njihovi starši.

 

Zgradbe so grajene in jih vzdržujemo v skladu s predpisi. Učence seznanjamo s požarnim redom in vsako šolsko leto izvedemo vajo evakuacije iz šolskih prostorov.

V primeru požara čim prej zapustimo šolsko zgradbo in ravnamo v skladu z navodili požarnega reda.

 

3.2 VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

 

Vsi uporabniki šolskega prostora skrbimo za čistočo, urejenost in nepoškodovanje šolske imovine. Dežurni učenci poskrbijo za zagotavljanje reda in čistoče v času malice in odmorov.

Med vzgojno-izobraževalnim delom velja disciplina v sladu s pravili šolskega reda.

 

Za druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela veljajo dogovori z odgovornim učiteljem, s spremljevalci in z razrednikom.

Med poukom učenci ne žvečijo žvečilnega gumija. Učilnice morajo biti po končani šolski uri čiste.

 

V času izvajanja programa in drugih dejavnosti na območju šole ne odobravamo nikakršnega nasilja. Podrobneje so pravila obnašanja opredeljena v pravilih šolskega reda.

 

  1. NAČINI INFORMIRANJA

 

Starši vse informacije dobijo v poslovalnem času v tajništvu na matični šoli in pri razrednikih v času individualnih govorilnih ur. S tajništvom lahko komunicirajo tudi po e-pošti:

 

o-icljutomer.ms@guest.arnes.si Učence obveščajo razredniki.

Razredna obvestila so na oglasnih deskah pri matičnih učilnicah.

 

Vsa šolska obvestila so objavljena na oglasnih deskah ob glavnih vhodih. Publikacija in druga pomembnejša obvestila so objavljena na internetni strani šole:

http://www.osicljutomer.si.

Projekte in druge oblike dela šole predstavljamo z zloženkami.

 

Pisna obvestila in vabila na roditeljske sestanke in prireditve šole prinašajo učenci domov. Starše in javnost obveščamo tudi preko Radia Maxi in lokalne CATV.

 

Darja Kosič Auer, ravnateljica

 

 

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer

 

T: 02 584 43 00; o-icljutomer.ms@guest.arnes.si; http://www.osicljutomer.si